halmagyine1999-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán. Egy évig általános iskolában tanított, majd 2000 óta iskolánk magyar-történelem szakos tanára. Munkája mellett 2001-ben történelemből, 2003-ban magyarból szerzett egyetemi kiegészítő diplomát.

Hamar beilleszkedett a nevelőtestületbe. Pályakezdőként bebizonyította, hogy felkészültségével, szorgalmával, hivatástudatával alkalmas a pedagóguspályára. Következetes számonkéréssel, emberséggel jól motiválja diákjait a tanulásra. A diákönkormányzat munkáját segítő feladatokat is vállalt. Ügyesen mozgósította a diákságot az iskolai élet színesítésére, a közösségi élet kialakítására. Hangulatos gólyabálokat, diáknapot, majd évekkel később szép szalagavatót szervezett.

2003-ban megkapta a Rákóczi-díj III. fokozata kitüntetést.

Hosszú évek óta osztályfőnöki feladatokat is ellát. Példaértékűen figyel osztályaira. A realitások talaján állva, szilárd elveket vallva, hol szigorral, hol anyai szeretettel, hol baráti megértéssel terelgeti, neveli diákjait. Nem meglepő, hogy sokszor többet is megtud a hozzá bizalommal lépő fiatalok iskolai, vagy iskolán kívüli problémáiról. Ezekhez megértéssel fordul, önzetlen segítséget nyújt. Gyakran többet is, mint saját szüleik.

A gyermekeit katolikus nevelésben részesítette, de cselekedeteivel ő maga is ennek az értékrendnek követője, mind magánéletében, mind munkájában. Ennek szellemében lekisebb fia a következő tanévtől iskolánk kilencedikes tanulója lesz.

Nevelő-oktató munkájában következetes, elves, gyerekközpontú. Szakmai munkájának eredményeiről az érettségi vizsgák sikerei beszélnek. A pedagógushivatás és az intézmény iránt mutatott két évtized óta tartó példaértékű viszonyulása a Rákóczi meghatározó tanárszemélyiségei közé emelik.

Ennek elismeréseként részesítjük Halmágyiné Dicső Bernadett tanárnőt Rákóczi-díj kitüntetésben.

sos erika1981-ben óvónői, 1989-ben ének-zene szakos általános iskolai tanári, 2003-ban ének-zenetanári diplomát szerzett a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

Ugyanebben az évben lépett iskolánkba és lett nevelőtestületünk tagja. Igen jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi azóta is munkáját. Megértéssel, segítőkészséggel közelít mások problémáihoz. Évek óta nagy empátiával látja el az ifjúságvédelmi munkát. A diákok bizalommal fordulhatnak hozzá.

Állandó szervezője az iskolai egészségnapoknak. Színes programokat, bemutatókat, érdekes előadásokat hív tanévről tanévre.

Tankönyvfelelősként vállán nyugszik az iskolai tankönyvellátás gyakran bonyodalmas adminisztrációja, minden ügyes-bajos dolga. E feladatot jól oldja meg, sokszor nyáron is munkát végezve azért, hogy tanév kezdetén minden diák idejében a tankönyvcsomagjához juthasson.

Az osztályfőnökökkel együttműködve odafigyelésének része az is, hogy a tanulók tizenkettedikre rendelkezzenek az érettségihez szükséges 50 óra közösségi szolgálattal. Számon tartja mindezt, előkészíti, kezeli az ehhez szükséges szerződéseket.

Munkáját dicsérik az iskolai rendezvényeken, ünnepségeken helyt álló énekesei, énekkarosai, legyen szó vegyeskórusról, vagy fiúkórusról. Nem hagyja magukra a zenész tanulókat sem, rendszeresen gyakorol, készül velük, hogy produkcióik tovább emeljék az iskolai műsorok igényességét. Gyakorta tesz ő is így zongorajátékával. Állandó szervezője, betanítója az iskolai szentmisék egyházi énekes és zenés műsorszámainak.

Tehetséget is gondoz, ha kell, felzárkóztat. Ének- és zenealkalmassági vizsgára kiszíti fel azokat a tanulókat, akik óvodapedagógusként szeretnének továbbtanulni.

Óvónői alapvégzettsége okán igen kreatívan nyúl a dekorációs alapanyagokhoz, eszközökhöz. Ügyes diákjaival rendszeresen elkészítik a nyugdíjas dolgozók karácsonyi ajándékait, de gyakorta tűnnek fel az iskolában dekorációs alkotásaik is.

A diákok javaslata alapján 2006-ban Pro Iuventute-díjban részesült. 2011-ba megkapta a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetést.

2015-ben Pedagógus II. minősítést szerzett.

Az idei tanévtől a szerteágazó feladatkörei mellett az osztályfőnöként is erősíti pedagógusi szolgálatát. Diákjai szeretik, hallgatnak rá.

A nevelő-oktató munkában, az iskola kulturális életében, valamint a kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésében kifejtett magasszintű tevékenységéért Sós Erikát Rákóczi-díj kitüntetésben részesítjük.

balog lajosSaját bevallása szerint nagyon szereti a gyerekeket, de nem az az ember, aki fiatalkora óta tanár akart lenni. A középiskolában a mérnöki pálya irányába terelte a matematika és a fizika, de egy régi barát hatására megváltoztatta elképzelését, és humán irányba fordult. Nagy szorgalommal, sokat küzdve állta meg helyét a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán, ahol harmadévesen népköztársasági ösztöndíjas lett.

1983-ban diplomázott jeles minősítéssel, majd általános iskolában kezdett dolgozni. Munkája mellett jelentkezett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol 1990-ben középiskolai magyartanári diplomát szerzett.

Orosz szakosként kétszer is részt vett a Szovjetunióban részképzéseken, melyek a mai értelmezésben kalandtúraként is felfoghatók, hiszen alig volt fűtés, áram és legtöbbször a melegvíz is hiányzott. A rendszerváltás idején az orosz nyelv népszerűsége lecsökkent, ez jó lehetőséget teremtett számára, hogy az angol nyelv irányába forduljon, amiből 1996-ban, szintén Szegeden, diplomát is szerzett.

1998-ban a Rákóczinak angoltanárra volt szüksége, ekkor lépett az iskola kötelékébe. Ezt már másodszor tette, hiszen diákként az iskola tanulója volt. A magyar nyelv és a pedagógus szakma iránti elkötelezettségét mutatja, hogy tanítványai eredményesen szerepelnek, sokszor az országos döntőkig jutva az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati és a Kazinczy-alapítvány által kiírt Szép magyar beszéd versenyeken. Az orosz nyelvtől máig sem fordult el. Rendszeresen indulnak diákja a Tolsztoj Társaság által szervezett „Orosz klasszikusok nyomában” című versenyen, ahol legutóbb 7. helyezettek lettek.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége által kiírt pályázaton 2016-ban ő maga III. helyezést és különdíjat kapott, 2017‑ben pedig a szövetség által kiadott Hobbynyelvek című kiadványban megjelent pályaműve II. díjat nyert. Ez az írás - ha már hobby - nem is szólhatott másról, mint hobbyjáról, a fociról. Ezen senki sem csodálkozik, hiszen a tanári focicsapat állandó tagja kapus poszton. Sport kapcsán nem feledkezhetünk meg a Rákóczi Kupáról sem, melynek lebonyolításában évről-évre szerepet játszik.

Az iskolai oklevelek, plakátok, egyéb hivatalos irományok nyelvhelyességi ellenőrzésében mindig számíthatunk rá, bár jelen írást érthető okokból nem nézettük át vele. Ha valakinek túrázni van kedve, partnerre talál benne. Minden hónapban szervez egy kirándulást az ország és időnként a magyarlakta külföldi területek különböző pontjaira. Rendszeresen publikálja a tanári szoba faliújságján „Tanári életképek” címmel a kollégák humoros elszólásait, nyelvbotlásait, vidám pillanatokat szerezve ezzel mindenkinek.

Szerény, megbízható jellemének, elhivatott pedagógusi életpályájának elismeréséül adományozzuk 2018-ban Balog Lajosnak a Rákóczi-díj kitüntetést.

JUST6193

2001-ben végzett a Dunaújvárosi Főiskola mérnöktanári szakán, mint mérnöktanár, mérnökinformatikus. Főiskolai végzettségét 2006 ban a Pannon Egyetemen megszerzett újabb diplomával egyetemi szintre emelte.

2002-től iskolánk pedagógusa. Először az informatikai szakmai tantárgyakban, majd később a közismereti informatika tanításában is fontos szerepet vállalt és vállal a mai napig. Magas szintű szakmai felkészültségével, hivatástudatával, szakmai motiváltságával fontos szereplője az intézmény informatikai-szakmai megújulásának.

Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, segítőkészsége, derűs kedélye rövid idő alatt hozzájárult ahhoz, hogy kollégái és a tanulók megbecsülését kiérdemelje.

Munkájában szorgalmas, precíz, odafigyelő, megfontolt. Lelkiismeretes szakmaisága diákcentrikus, empatikus személyiséggel társul, ami meghatározó ismérve minden komoly tanáregyéniségnek.

Sokat ad diákjainak, és azt következetesen számon is kéri. Kiváló feladatvégzésének köszönhetően jól szerepelnek tanítványai az érettségi és a szakmai vizsgákon. Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, amit számos, szép versenyeredmény igazol vissza.

2009-től osztályfőnöki feladatokat is ellát. Ebben a tanévben már a második informatikus osztályát segítette el az érettségi vizsgákig. Fiai nagy szeretettel, tisztelettel fordulnak hozzá, Viki nénihez.

Nevelőtestületünk aktív tagja, akire mindig lehet számítani, mert szívesen vállal szervezési feladatokat is. Hosszú évek óta koordinálója a CISCO ITE vizsgáknak, melynek eredményeként több tíz diák vehet át minden tanév végén nemzetközi CISCO oklevelet.

Az iskola vezetésének döntése alapján 2017-ben, a másfél évtizedes munkájának elismeréséért Nagy Viktória Piroska részesülhet a Rákóczi díj kitüntetésben.

grizak akos2001-ben végzett a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Karán, mint műszaki informatikus mérnöktanár. 2002 januárjától dolgozik iskolánkban. Pályakezdőként rövid idő alatt beilleszkedett a nevelőtestületbe. Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, temperamentuma, jó nevelői egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését rövid idő alatt kiérdemelte. Következetes, magas szintű szakmai munkájának köszönhetően tanítványai folyamatosan jól helyt állnak a szakképesítő vizsgákon. Dolgozott kollégiumi nevelőtanárként is.

Mind osztályfőnökként, mind a diákönkormányzat munkáját segítő tanárként jelentős szerepet tölt be az iskola közösségi életének alakításában. A diákokkal közösen vidám, jó hangulató gólyabálokat és diáknapokat szervez. Saját ötleteként indult útjára a "Rákóczi Szakharc" elnevezésű iskolai vetélekdő, de közreműködésével zárhatta az idei tanévet a "Tekós sportnap" rendezvény is. 2008-ban megkapta a Rákóczi-díj harmadik fokozatát. Háromszoros Pro Iuventute díjas.

Jelentős munkát vállal a Rákóczi Kupán. A mérkőzések alatt a technikai asztal feladatai mellett a csapatok elszállásolási, étkeztetési és egyéb logisztikájának szervezését, kivitelezését is ő végzi.

A CAD-CAM informatikus szakképzés gyakorlati bázisa 2012-ben került átadásra. Mérnöki igénnyel vett részt a CNC-gépes gyakorlatok tervezésében, kivitelezésében olyannyira, hogy mára már e terült meghatározó szakmai tanárává vált. Elévülhetetlen érdemeket szerzett ugyanezen képzés kapcsán a 2014-ben átadott kéziforgácsoló-műhely megtervezésében, szakmai beindításában is. A tanulók nagy érdeklődéssel sajátítják el a manuális fogások sokaságát a fémmegmunkálási műhelyfoglalkozásain, tanulják meg az esztergálás számos lépését.

2015-től a pedagógusi feladatai mellett az iskola két telephelyének létesítményfelelősi feladatait is ellátja. Gondosan, jó gazda módjára szervezi meg e telephelyeken a karbantartási, fenntartási munkálatokat, koordinálja a karbantartó csapat tevéknységét.

A szakmai tanár munkájáért, a diákönkormányzat segítéséért valamint a létesítményfelelősi tevékenységéért adományozzuk 2016-ban Grizák Ákosnak a Rákóczi-díj kitüntetést.

pap andrea

1996-ban szerzett villamosmérnöki és mérnöktanári diplomát. 2001-ben közgazdasági szakokleveles mérnöknek nyilvánították. 1996. augusztus 15-től dolgozik iskolánkban mérnöktanárként.

Munkáját szorgalmasan, lelkiismeretesen és nagy szakmai hozzáértéssel végzi. Szerénységével, segítőkészségével, maximális megbízhatóságával kivívta a kollégái és a tanulóifjúság megbecsülését. Tanítványai szeretik és tisztelik.

Nagy tapasztalata van osztályfőnökként is, mely teendőket 2006-tól látja el. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, és olyan osztályközösséget formál, amely biztosítja a tanulók számára, hogy képességeik legjavát tudják nyújtani.

2010-ben Rákóczi-díj II. kitüntetésben részesült.

Sokoldalú tanáregyéniség, aki az informatikai és műszaki ismeretek átadásán kívül részt vesz a gazdasági tantárgyak oktatásában is. Nagy munkabírással, szakmai színvonallal készül tanóráira, amelyek a folyamatosan módosuló tantervi rendszer miatt gyakran változnak.

Aktív tagja volt 2013-2014 között a TÁMOP 2.2.5 projekt Informatikai Team-jében működő szakmai munkacsoportnak. A projekt keretében közreműködője volt az új típusú informatikai szakközépiskolai helyi tanterv elkészítésének. Elkészítette az informatikai szakosított gimnáziumi képzésünk informatikai helyi tantervét is.

2012-től vette át az informatikai munkaközösség vezetői feladatait. Az idei tanévtől irányítja az ECDL vizsgaközpontunkat, pontosan végzi az adminisztrációt, tanfolyamokat szervez, és az ECDL vizsgák lebonyolítását is ő végzi.

A CAD-CAM informatikus képzésben, mint felkészítő tanár, az új típusú szakmai vizsgákon pedig, mint a vizsgabizottság munkáját segítő szaktanár is helytáll.

Szakképzős osztályában aktívan vesz részt az összefüggő nyári gyakorlat partner cégeivel való kapcsolatfelvételben, kommunikációban. Segíti diákjait a nyári gyakorlati munkahelyeken való elhelyezkedésben. A 9-10. évfolyamos informatikus tanulók szakmailag tartalmas nyári gyakorlatainak összeállításában nagy szerepet vállal.

Az eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük Pap Andreát Rákóczi-díj kitüntetésben.

A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte felsőfokú tanulmányait, ahol angol nyel v és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában 1998. augusztus 15-től dolgozik, mint angol nyelvtanár. Már az első időkben is fiatalos lelkesedéssel vetette bele magát az iskolai angol nyelvoktatás nehéz munkájába. Számos új szemléletű ötletével igyekezett színesebbé és eredményesebbé tenni tanóráit, ezáltal gyarapítani diákjainak nyelvi tudását.

Tanévről tanévre tanulói jól állják meg helyüket az érettségi vizsgákon, többen is szereztek középfokú nyelvvizsgát az elmúlt években. Tanítványai sikeres szereplői az angol nyelvi versenyeknek.

2000 és 2002 között kollégiumi nevelői munkakörben is dolgozott az intézményben, ahol elsősorban a kollégista tanulók angol nyelvi felkészülését segítette.

Nyelvtanári munkája mellett komoly érdeklődéssel fordult az iskolai rendezvények, közösségteremtő programok szervezése felé. Több alkalommal vállalta az iskolai karácsonyi műsor rendezését, de kivette részét a diáknapok programjainak összeállításában is.

A színjátszás iránti fogékonyságát felsőfokú tanulmányaival is megalapozta, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2006. június 7-én drámapedagógusi diplomát szerzett. Az ez irányú rátermettségének szép értékmérője volt az idei pedagógus napon bemutatott Karinthy rendezése, ami önfeledt, vidám perceket szerzett az iskola dolgozóinak.

Innovatív jellem. Munkája során nem idegenkedik az újtól, a változástól. Rendszeresen képzi magát szakmai megújulásának érdekében. 2011-ben megtanulta az interaktív tábla használatát a pedagógiai gyakorlatban, 2013-ban pedig új tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedett meg szakmai továbbképzések keretében.

Aktív tagja az iskolai TÁMOP-2.2.5 projekt Mezőgazdaság Team-jében működő közismereti munkacsoportnak. A projekt keretében tevékeny közreműködője volt 2013-tól az új típusú szakképzés közismereti-nyelvi innovációinak elkészítésében.

Törekvő lelkesedése, dinamikus tenni akarása, szakmai elhivatottsága fontos jellemzői munkájának.

2014-ben mindezek alapján találtuk méltónak Molnárné Venczel Katalint a Rákóczi-díj kitüntetésre.

 1995-ben a Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett, majd a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán szerzett mérnök informatikusi és informatikai szakos mérnöktanári diplomát. 2000. augusztus 16-től iskolánk informatika tanára.

Két évig kollégiumi nevelőtanárként is tevékenykedett.

Elhivatottságát a pedagógus munka iránt jelzi, hogy bár 2002. április 1-jén elhagyta iskolánkat, 2003. szeptember 1-jén visszatért és azóta töretlenül végzi munkáját.

2004-ben nagy szerepet vállalt az iskola elektronikus napló programjának elkészítésében.

A pedagógus pályán eltöltött több mint tíz évének két meghatározó sajátossága a mindennapokat jellemző alapos és kiváló munka, valamint az új dolgok iránti fogékonyság.

Az informatikai szakképzés terültén bekövetkező változásokkor mindig nagy szakértelemmel és lendülettel vetette bele magát a képzési programok kialakításába és magába a képzésbe.

Tevékenységével nagyban hozzájárult a műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzésben elért kiváló eredményeinkhez.

Komoly szerepet vállalt a két éve bevezetésre került CAD-CAM informatikus szakképzésben. Munkája eredményét jelzi az idén megtartott első szakmai vizsga eredményessége, valamint tanulója kiemelkedő eredménye a Charles Babbage Országos AutoCAD és Inventor Versenyen.

Folyamatosan továbbképzi magát. E tanulmányok során szerzett Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai nevelésben; Projektmódszer, projekt-alapú oktatás; Pályaválasztás, pályaorientáció a közoktatásban; Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban okleveleket.

Lelkiismeretes felkészültségével, kiváló szakmai és tárgyi tudásával, a tanulók iránti türelmével, lelkes, odaadó munkájával, emberszeretetével kivívta nemcsak kollégái, hanem a diákok tiszteletét, elismerését.

Aktív tagja az iskolai pedagógus kosárlabda csapatnak.

Osztályfőnökként nagy gondot fordít arra, hogy tanulói becsületes, rendes emberré, jó szakemberré váljanak.

Hivatástudata, nevelő és oktató munkája példaértékű.

Az informatikai szakképzés terültén kifejtett eredményes és odaadó munkáját ismerjük el a RÁKÓCZI-DÍJ kitüntetéssel.