pozsonyine jambrik zsuzsanna1989 óta iskolánk magyar-történelem szakos tanár. Jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre nagyfokú igényesség jellemző.

Nyílt, őszinte modora megnyerő, udvarias. Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáját. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégák szeretik, tisztelik.

Kiváló szakmai munkájának köszönhetően tanítványai mindig sikerrel szerepelnek az érettségi és felvételi vizsgákon. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Ennek eredményeként tanulói jól szereplnek a tanulmányi versenyeken.

Szakmai munkája elismeréseként választottuk 1999-ben a társadalomtudományi munkaközösség vezetőjének. Munkaközösségét jól irányítja. Nagy szerepet vállal a helyi tantervek kidolgozásában. Munkaközösségével szervezi az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően több ballagás, szalagavató és városi rendezvény öregbítette iskolánk hírnevét, növelte elismertségét. Kezdeményezője és szervezője iskolai versenyeknek. (Szavaló- és prózamondóverseny, Rákóczi-vetélkedő stb.)

Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, ahol értéke van a jó munkának, egymás tiszteletének, amely felkészíti az életre a fiatalokat.

Hosszú időn át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkavégzésével kivívta munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését.

Az eddigi sikeres tanári pálya elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.

1992 óta iskolánk testnevelő tanára. Jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját.

Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáit, rokonszenves tanáregyéniség, és jó közösségi ember. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégái szeretik, tisztelik.

Osztályfőnökként a tanulókkal való kapcsolattartására az igényesség és követ­ke­zetesség valamint a tanulók személyiségének tisztelete volt jellemző. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, akik ezért szeretik. 1996-tól 2001-ig volt diákmoz­galmat segítő tanár. Ezt a jó kapcsolatot jelzi, hogy a tanulók szavazatai alapján háromszor nyert Pro Iuventute díjat.

Kezdettől az iskolai sportkör tanárelnöke, minden lehetőséget megragad a tanulók színvonalasabb, változatosabb sportéletének megszervezésében mind a tanó­rá­kon, mind tanórán kívüli foglalkozások keretében. 2002-től 9 éven át munkakö­zösség vezetőként irányította szakmailag az iskolai sportéletet.

A Rákóczi Kupa teremlabdarúgó torna egyik főrendezőjeként nagyban hozzájárul ha­gyo­mányos rendezvényünk sikeréhez.

A fiú és leány kézilabdacsapat edzője. Az elért sok kiemelkedő eredmény közül álljon most itt néhány az idei tanévből:

  • Az Amatőr Diákolimpia országos döntőjében - 2007 után második alkalommal - 1. helyezést ért el a fiú csapat.
  • A VI. korcsoportos kézilabda diákolimpia megyei döntőjében a lányok 2., a fiúk 3. helyezést értek el.
  • A Vári Szabó István Terematlétika Versenyen egy első, három második és két harmadik helyezés mellett az iskolák közötti versenyben a Rákóczi a második volt.
  • A Wattay Kupán kézilabdában a lányok első, a fiúk harmadik helyezést szereztek.
  • Szilády Kupa utcai futóversenyen két-két egyéni és csapat 1. helyezést értünk el és az iskolák közötti összesített versenyt is a Rákóczi nyerte.
  • A Dózsa Kupán a lány csapat 2., a fiúk 3. helyezést értek el.

A kiemelkedő testnevelő tanári munkájáért, az oktató-nevelő munkában elért kimagasló sikereiért részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.

A legutóbb írt pályázatában a következőt írta:

„1995-ben, közvetlenül az egyetemről kikerülve kezdtem el dolgozni a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában. Belecsöppentem abba a nagy átalakulási folyamatba, amely egy megroppant, régi elvű szakközépiskolai képzés megreformálásáról szólt. 1996-tól az informatika szakmacsoport bevezetésének tevékenykedő részese voltam. Tíz évig kémiát, fizikát, informatikai technológiát tanító pedagógusként tettem hozzá munkám legjavát a fejlődő iskolai arculatához. a következő hat évben pedig igazgatóhelyettesként lehettem hatással az intézmény életére.”

Az önvallomásban írt szakaszban, mint osztályfőnök jó kapcsolatot alakított ki diákjaival és a szülőkkel, aktívan részt vett iskolai rendezvények szervezésében.

1998-ban okleveles környezetvédő másoddiplomát, 1999-ben oktatási informatikus szakképesítést szerzett, majd 2005-ben közoktatás-vezető szakvizsgát tett.

2002-ben az informatika szakmacsoport beindítása, fejlesztése területén elvégzett munkájáért a „Rákóczi-díj III. fokozata” kitüntetésben részesült.

Hivatását szerető igazi tanáregyéniség. Jól felkészült pedagógus, aki sokat ad diákjainak és azt következetesen számon is kéri. Kiváló szaktanári munkájának köszönhetően tanítványai jól szerepelnek az érettségi vizsgákon.

Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, tanítványai sikeresen szerepelnek fizikából tanulmányi versenyeken. Több ízben lett első helyezett diákja a Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyen, 2007-ben tanítványa bejutott a fizika OKTV döntőjébe, ahol 6. helyezést ért el, ami 100 %-os emelt szintű érettségi vizsgát jelentett számára.

Mint általános igazgatóhelyettes a mindennapi tanügyigazgatási feladatokat szakértelemmel és precizitással látta el, folyamatosan törekedve az újításokra. Sokat tett az elektronikus napló mindenki számára jól használható kialakításáért. 2007-től szerkeszti a képújságot, ami fontos információst ad tanárnak, diáknak egyaránt.

2007-ben elkészítette az intézmény minőségirányítási programját, és azóta vezeti a minőségirányítási csoportot. Ezzel a munkájával

nagyban hozzájárult, hogy iskolánk kétszer is elnyerte a „Nívódíjas szakképzés” kitüntetést.

Minőségirányítási munkájának és pályázatírásának köszönhetően három évben is nyert iskolánk a teljesítménymotivációs pályázaton. Az itt nyert pénzzel tudtuk jutalmazni a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat.

Természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésére írt sikeres pályázatának köszönhetően újszerű taneszközökkel gyarapodhatott a fizika oktatásunk eszközparkja.

Igazgatóhelyettesi és az intézmény minőségirányítási munkájának elismeréseként 2008-ban a „Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj” kitüntetésben, az ifjúság nevelése és oktatása terén kifejtett tevékenységéért a diákok szavazata alapján 2011-ben Pro Iuventute díjban részesült.

Az iskolában kifejtett 16 éves munkássága elismeréseként és az összdolgozói vélemény figyelembevételével 2011. augusztus 1-től Kiskunhalas Város Önkormányzatától igazgatói kinevezést kapott.

Eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitűntetésben.

 

Klein Imre 1974-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányai befejezése óta a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium tanára, igazgatóhelyettese majd igazgatója.

1974-től - 12 éven át - osztályfőnök, és másodállásban a kollégium csoportvezető nevelőtanára volt. Ezek mellett ellátta az ifjúságvédelmi felelősi tevékenységet és ő volt az ifjúsági vöröskereszt tanár-elnöke.

Több szakkört vezetett - egyetemi felvételi felkészítő, fotó- és számítástechnika szakkör, amivel megteremtette az iskolában a számítástechnikai oktatás alapjait.

Több évig volt diákmozgalmat segítő tanár.

1985-től 11 éven át az iskola általános igazgatóhelyettese volt.

Dolgozott az Oktatáskutató Intézet megbízott területi kísérletvezetőjeként, részt vett az iskolatanácsok létrehozásának országos kísérletében. Az iskolában létrehozott iskolatanács titkáraként szervezte a munkát.

Kezdeményezésére jött létre a „II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány”, amely azóta is működik.

Részt vett több jelentős pályázat elkészítésében. Ezek közül is kiemelésre méltó a világbanki programhoz való csatlakozásra készített pályázata. E pályázat hatására jelentős megújulási és fejlődési folyamat kezdődött az iskola életében. A második világbanki program keretében teljesen megújult az iskola szakképzési rendszere és tárgyi feltételrendszere is.

A rendszerváltás utáni változások hatására kidolgozta az új iskolakoncepciót, így alakult ki az iskola jelenleg is működő szerkezete.

1996-ban lett az iskola igazgatója, mely tevékenységét három cikluson keresztül látta el.

15 éves vezetői munkája során teljesen megújult az intézmény. Bevezetésre került két szakmában az érettségi utáni felsőfokú szakképzés. A szellemi munka mellett az iskola minden négyzetmétere felújításra került és korszerű eszközök kerültek beszerzésre.

Vezetői tevékenysége során mindvégig hagyománytisztelő, -ápoló és -teremtő volt.

A Rákóczi Kupa teremlabdarúgó torna tevékenysége során vált nemzetközivé.

Vezetése során sokrétű kapcsolatot ápolt a sepsiszentgyörgyi és magyarkanizsai testvériskolákkal.

Vezetőként sikerült olyan iskolát teremtenie, amely ma már nem csak városunkban, de Bács-Kiskun megyében és az országban is ismertté és elismertté vált.

Ezt bizonyítja a sok díj, amiben részesült az iskola. 2003-ban miniszteri kitüntetés, 2007 és 2008-ban „Nívódíjas szakképzés”, 2009-ben pedig az Eötvös József Díj.

A pedagógiai munka irányításának eredményeként az elmúl 15 évben számos országos tanulmányi és kulturális versenyen értek el az iskola tanulói kiemelkedő eredményt.

Munkájáért több ízben részesült elismerő kitüntetésben, így többek között; Miniszteri Dicsé-ret, Kiváló Munkáért kitüntetés, Településfejlesztésért Emlékérem, Elismerő Oklevél Város-fejlesztésért, Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj, Eötvös József emlékérem, Pro Educatione Díj.

Klein Imrét kivételes életpályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitűntetésben.

 

1980-ban tartósítóipari üzemmérnök, 1982-ben tartósítóipari mérnök, 1997-ben közgazdász, 2001-ben mérnöktanári diplomát szerzett. 1997. augusztus 1-től iskolánk közgazdász tanára, 2002-től osztályfőnök a szakképző évfolyamokon.

Jó szakmai felkészültséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre a nagyfokú igényesség jellemző. Nagy szerepet vállalt az új szakképzéseink beindításában. Magas szintű és módszertanában gazdag oktatómunkájának köszönhetően tanítványai jól helytállnak az érettségi és szakmai vizsgákon.

Jól motiválja diákjait a tanulásra, következetes számonkéréssel, emberséggel jó közösséget formál. Nagy követelményt állít magával szemben is annak érdekében, hogy diákjai szeressék leendő szakmájukat, hogy sikeresek legyenek további életük során.

Feladatot vállalt a tanirodai gyakorlatok bevezetésében is. Több tanirodai kiállításra és versenyre készített fel sikerrel gyakorlócégeket. Így tanítványai gyakorlatias, jól használható tudással kerülnek ki a munkaerőpiacra.

Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is. Tanítványai évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken. „Ifjú Üzletemberek” Országos Versenyén több esetben értek el első helyezést diákjai. A 2009-2010-es tanévben az EBC*L Gazdasági Versenyen tanítványa országos első helyezést ért el, ezzel bejutott a Bécsben megrendezésre kerülő nemzetközi versenyre.

Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, ahol értéke van a jó munkának, egymás tiszteletének. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, akik ezért szeretik.

Részt vett olyan sikeres pályázat elkészítésében, amellyel rövidesen lehetőség nyílik a sepsiszentgyörgyi partneriskolánkkal történő szakmai kapcsolatok elmélyítésére.

Az elmúlt tizenhárom évben olyan kiemelkedő munkát végzett, amely amellett, hogy növelte iskolánk hírnevét, még egy életen át használható tudással vértezte fel tanulóinkat.

Eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.

 

László Károly Tibor - 2005

1963 óta nevel középiskolás fiatalokat, és tanítja meg őket a matematika-fizika szépségeire. Iskolánkban 1989-től dolgozik. Pályája alatt emberi magatartásával, nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott életével, jó nevelői egyéniségével, magas szintű szakértelmével kivívta a munkatársai, a tanulók és szülők megbecsülését. Olyan sokoldalú pedagógus, aki állandóan képezi magát. Hivatása egyben hobbijává is vált, sokat dolgozott a fizika szertár kialakításán, több szemléltető eszköz dicséri keze munkáját.

Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, tanítványai évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken. Osztályfőnökként kiváló nevelő munkát végzett, intelligenciájával, nagy műveltségével diákjai példaképévé vált.

Következetes és magas szintű szakmai munkájának köszönhetően tanítványai jól helyt állnak az érettségi vizsgákon, sok tanítványt készített fel sikeresen egyetemi-főiskolai tanulmányokra.

A nevelőtestület aktív, kezdeményező tagja, részt vállal a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Évről-évre a Rákóczi Kupa Teremlabdarúgó Torna egyik szervezője. Több évig dolgozott óraadó nevelőtanárként a kollégiumban, ahol fegyelmezett munkavégzésre, kultúrált magatartásra, az értékek tiszteletére nevelte diákjait.

Szakértelmére és munkájára nyugdíjazása után is számított iskolánk. A 2005-2006-os tanévtől már nem tud feladatot vállalni iskolánkban. Hosszú időn át a gyermekek oktatása– nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért a Rákóczi-díj első fokozata kitűntetésben részesítjük.

 

2005. június 23.

Szabó Józsefné - 2004

1969 óta áll Kiskunhalas város közoktatásának szolgálatában. 1974 óta iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Infor¬ma¬ti¬kai Szakközép¬iskola és Kollégium tanára.

Tanítási óráit jól szervezi, tanítványai évről évre eredményesen szerepelnek az érettségi vizsgákon, a tanulmányi és szavalóverse¬nyeken. Nevelő-oktató munkájában nagy szerepet kap a tehetség¬gondozás és a felzárkóztatás. Az iskolai és városi rendezvényeket az általa vezetett irodalmi színpad szín¬vonalas műsora rendszeresen színesítette. Több esetben az iskolai ünnepségek rendezője és forgatókönyvének összeállítója.

Számos hagyományteremtő rendez¬vény kezdeményezőjeként nagyban hozzájárult az iskola arculatának formá¬lásához (pl. karácsonyra történő készülés iskolai hagyo¬má¬nyainak meg¬teremtése, diáknapi rendezvények, szavalóversenyek, diák¬bálok stb.). Szakmai tevékenységével nagy szerepet vállalt a szak¬közép¬iskolai oktatás megújí¬tásában, iskolánk versenyképességének, népszerű¬ségé¬nek megőrzésében.

Hosszú ideje érettségi elnökként is közreműködik, ezzel a tevé¬keny¬ségével segíti szakmai fejlődését és a megfelelő jog¬sza¬bá¬lyok¬ban való napra¬készséget.
Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, amelyben maxi¬málisan kibonta¬koz¬hatnak az egyéni képességek, amelyben az ember¬ség, az egyén tisztelete meghatározóvá válik diákjai további életére is.

Több évig volt diákmozgalmat segítő tanár. Tevékenységeként a diák¬ön¬kormányzat megújult, és jelentős szerepet töltött be az iskolai élet demok¬ratizmusának fejlesztésében, az iskolai élet színesítésében, a tanulók szabadidős programjának szervezésében, a közösségi élet kialakí¬tásában.

Mint az osztályfőnöki munkaközösség vezetője tevékeny részese a nevelési koncepció megalkotásának és megvalósításának. A szülői munka¬közösség iskolai összekötője, a választmány munkájának segí¬tője. A nevelőtestület aktív, kezdeményező tagja. Kollégái adnak szavá¬ra. Időt és fáradságot nem kímélve vesz részt a tanórán kívüli tevé¬kenységek szervezésében is.

Emberi magatartása, nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott, derűs kedélye, jó nevelői egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését kiérdemelte. Munkájára, szakértelmére nyugdíjba vonulása óta is építünk.

Eddigi sikeres életpályáját ismerjük el a Rákóczi-díj első fokozatával.

2004. június 23.

Gyenizs László - 2003

Jó felkészültségű szakember. Munkáját szorgalmasan, lelkiismeretesen, szakmai szeretettel és hozzáértéssel végzi. Szívesen és önzetlenül segítőkész.
Kiemelkedő szerepet vállalt az iskola új profiljának kialakításában a mezőgazdász képzés új követelmények szerinti átalakításában. Részt vett a világbanki tantervfejlesztő munkában az alapozó és orientáló tantárgyaknál. Részt vállalt az áruforgalmazó technikus képzési programjának kidolgozásában. Nagy szerepet vállalt új gyakorlóhelyek létrehozásában. Sok vállalkozóval, gazdálkodó egységgel épített ki munkakapcsolatot. Ennek köszönhetően sokan támogatják iskolánk gyakorlati képzésének fejlesztését.
Iskolánk ismertségét növelte azzal is, hogy országos szakmai tanácskozásokat szervezett. Szerepet vállalt a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában.

A Rákóczi Kupa Teremlabdarúgó Torna szervezésében is aktívan közreműködik és a legtöbb támogatót ő szerzi.

Városáért, iskolájáért nagy felelősséget érző, azért sokat tenni akaró halasi ember, aki mindig újabb és újabb célokat állít maga elé. Ilyen volt az általa kezdeményezett és megvalósított mezőgazdasági kiállítás Halason. A rendezvény sikere alapján valószínűleg egy új hagyományt teremtett ezzel a kezdeményezésével.

Sok feladatot vállalt a megyei pályaválasztási kiállítás az Országos Tanirodai Kiállítás és az iskola 90 éves jubileumi ünnepségének szervezésében, és minden iskolai rendezvényen (szalagavató, ballagás, gólyabál stb.) számíthattunk a munkájára.

Sokat tesz azért, hogy iskolánkban minél kultúráltabb környezetben dolgozhasson pedagógus és diák egyaránt.

Eddigi sikeres életpályáját ismerjük el a Rákóczi-Díj első fokozatával, ezzel is biztatást és erőt adva a további munkavégzéshez.

 

2003. június 25.

Anda Péter - 2002

Tíz éve iskolánk tanára, 1995. február 1-től szakképzési igazgatóhelyettese. Sokoldalú, szakmailag jól felkészült, innovatív tanáregyéniség. Tanítványaival megszeretteti a számítástechnikát, jól felkészíti őket a vizsgákra.

Nagy szerepet vállalt a világbanki programokban a pályázatok megírásától a tanulási útmutatók elkészítéséig. Mint eszközfelelős szakértelmével hozzájárult, hogy korszerű eszközök jelenhettek meg iskolánkban.

Sok pályázatával nagyban hozzájárult iskolánk fejlesztéséhez. Munkájának köszönhetően alakult ki és fejlődött a közgazdász és informatikus képzés feltételrendszere. Sikeres pályázatainak és saját terveinek segítségével jöttek létre a számítástechnikai szaktantermek, a gépíró terem és a taniroda, valamint a tetőtéri tantermek és a kommunikációs szaktanterem. Sikeres volt pályázata a kémiai szaktanterem és a könyvtár átalakítására is, de több pályázata segítette a kollégium és a tanműhely fejlesztését is. Nagy szerepet vállalt a pedagógiai programunk és a szervezeti és működési szabályzatunk elkészítésében.

Évfordulós rendezvényeink, évkönyveink szerkesztője és egyik írója.

Rákóczi Kupa egyik főrendezője, a műsorfüzetek írója és készítője. A Halas TV számára reklámfilmeket készít a figyelem felkeltésére.

Hobbijának köszönhetjük az ízléses okleveleket és meghívókat. Megalakította az iskola színjátszó csoportját a Hoppá Színpadot. Évről-évre sikerrel szerepelnek az Erkel Diáknapokon, dobogós helyezéseikkel nemcsak az iskola, hanem Kiskunhalas hírnevét is növelik. Színesítik iskolánk életét és rendezvényeit. Kiemelkedő fellépésük volt az iskola jubileumi rendezvényein és a támogatók számára készített műsorokban. MÁS-LAP néven iskolaújságot alapított, melynek azóta is felelős szerkesztője. Évről-évre színvonalas pályaválasztási tájékoztatókat és iskolánkat bemutató filmet készít az iskolánk iránti érdeklődés felkeltésére.

Szabadidejének felhasználásával elkészítette az iskola honlapját, melynek segítségével iskolánk kitárult a világ számára. Ezt a honlapot azóta is fejleszti. Sokan ismerik meg ezen keresztül iskolánkat, ez nagyban növeli iskolánk hírnevét.

Felnőtt tanfolyamaink szervezője. Ezek olyan bevételhez juttatják iskolánkat, mely lehetővé teszi a további fejlesztést.

Rendszeresen tovább képezi magát, hogy naprakész tudással rendelkezzen. Vizsgaelnöki tevékenysége segíti iskolánk szakmai kapcsolatrendszerének építését. Ezt a sokrétű tevékenységét ismerjük el a Rákóczi-Díj első fokozatával.

2002. június 25.

1. oldal / 2